25610521 1

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย "รณรงค์วันดื่มนมโลก ปี 2561"

โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ 

กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เพื่อขับเคลื่อนและดำเนิงานตามกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ในหลัก 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การพัฒนานมดิบและอุตสาหกรรมนมให้ได้มาตรฐานสากล การส่งเสริมการบริโภค ด้านฐานข้อมูล และด้านงานวิจัยและการพัฒนาต่างๆ

 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่้งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) และ FAO ได้จัดกิจกรรมภายใต้ทีม "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมีพิธีเปิดงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต 

ออกอากาศ รายการเดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  สัมภาษณ์ ณ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม