25610523 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และ มกอช เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 86

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และ มกอช เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 86 (The 86th OIE General Session of the World Assembly) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
โดยประชุมหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์และเงื่อนไข ข้อกำหนดในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ในประเด็นการค้าและการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ และด้านความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 

เป็นผู้แทนกล่าวข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเพื่อแสดงท่าทีในนามประเทศไทยเรื่อง OIE Terrestrial Animal Health Codes ในหัวข้อ ได้แก่ Chapter 4.3 Zoning and Compartmentalization, Chapter 4.7 Harmonization of national antimicrobial resistance surveillance and monitoring programmes, Chapter 6.13 Prevention and control of Salmonella in commercial pig production systems และ Chapter 7.x New chapter on Animal welfare and pig production systems

นอกจากนี้ยังได้ประชุม bilateral meeting กับประเทศคู่ค้าด้านปศุสัตว์ที่สำคัญ เพื่อปรึกษาด้านการนำเข้า ส่งออก และการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ