S 8005556500713

วันที่ 23 พ.ค.2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เดินทางมาราชการที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยในภาคเช้า :ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบแปลงใหญ่ ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภาคบ่าย : ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นพร้อมให้แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ 26 แห่ง ให้การต้อนรับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น