S 8008404052507

ในระหว่างการประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ที่กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ OIE เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 15 (International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนี้ ในรอบ 30 ปี
โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สัตวแพทยสมาคม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน จากทั่วโลกที่มาของข้อมูล : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ