25610530 1

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561” หรือ World Milk Day 2018 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า วันดื่มนมโลก ได้กำหนดโดย FAO ให้เป็นวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม จนถึงปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยหรือ สอนท. รวมทั้ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งในปี 2561 นี้ จะมีการจัดงานวันดื่มนมโลก ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยพิธีเปิดงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต โดยในงานจะมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ บทความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โดยเฉพาะคุณประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย ตามคำขวัญที่ว่า “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” และในงานดังกล่าวก็จะมีดารายอดนิยมที่ชื่นชอบการดื่มนมได้มาสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ของการดื่มนมกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด