pic03

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่ข่าวไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.40 น. ได้นำเสนอข่าวว่า “ผู้เลี้ยงโคสกลนคร ร้องศูนย์ดำรงธรรม วัวแม่พันธุ์แห่แท้งลูกล้มตายอื้อ” นั้น กรมปศุสัตว์ ขอชี้แจงว่า แม่โคเนื้อที่เกษตรกรได้รับนั้น เป็นโคของโครงการแม่พันธุ์คุณภาพของ ธกส. แต่

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการให้ความสะดวกตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ การออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์ การกักสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีโคป่วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรค และเก็บตัวอย่างเลือดแม่โคเนื้อซึ่งป่วยด้วยอาการแท้งลูก ของนางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ และเกษตรกรกลุ่มโคเนื้อคุณภาพบ้านนากับแก้ ซึ่งเป็นโคที่ได้รับจากโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพของ ธกส.(สกต) จำนวน 50 ตัว พบโคเนื้อแม่พันธุ์ของเกษตรกรให้ผลบวกต่อโรคแท้งติดต่อ จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้สั่งทำลายโคเนื้อที่ให้ผลบวก จำนวน 6 ตัว และสั่งกักโคที่ร่วมฝูงเพื่อดำเนินการชันสูตรโรคอีก 3 ครั้ง ทุก 2 เดือน ตามคำแนะนำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินชดเชยค่าทำลายสัตว์จาก ธกส. (สกต.) หรือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของ ธกส. เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จะออกหนังสือรับรองการตาย/ใบผ่าซากให้เฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งให้ไปชันสูตรซากหรือได้ดำเนินการรักษาเท่านั้น

 นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ทำบันทึกสั่งกักโคร่วมฝูง จำนวน 44 ตัว เพื่อดำเนินการชันสูตรโรคตามขั้นตอน พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าให้บริการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยและให้บริการผสมเทียมกับแม่โคที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่และทั่วถึง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ ธกส.(สกต.) จัดฝึกอบรมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและการควบคุมโรคในโคเนื้อโดยกำหนดแนวทางส่งเสริมให้กลุ่มโคแม่พันธุ์คุณภาพของนางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจรอีกด้วย


*********************************
ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ