25610531 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์” พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์ สามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี อ่านรายละเอียด