25610531 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่ข่าวไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.40 น. ได้นำเสนอข่าวว่า “ผู้เลี้ยงโคสกลนคร ร้องศูนย์ดำรงธรรม วัวแม่พันธุ์แห่แท้งลูกล้มตายอื้อ” นั้น กรมปศุสัตว์ ขอชี้แจงว่า แม่โคเนื้อที่เกษตรกรได้รับนั้น เป็นโคของโครงการแม่พันธุ์คุณภาพของ ธกส. แต่กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการให้ความสะดวกตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ การออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์ การกักสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีโคป่วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรค และเก็บตัวอย่างเลือดแม่โคเนื้อซึ่งป่วยด้วยอาการแท้งลูก ของนางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ และเกษตรกรกลุ่มโคเนื้อคุณภาพบ้านนากับแก้ ซึ่งเป็นโคที่ได้รับจากโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพของ ธกส.(สกต) จำนวน 50 ตัว พบโคเนื้อแม่พันธุ์ของเกษตรกรให้ผลบวกต่อโรคแท้งติดต่อ จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้สั่งทำลายโคเนื้อที่ให้ผลบวก จำนวน 6 ตัว และสั่งกักโคที่ร่วมฝูงเพื่อดำเนินการชันสูตรโรคอีก 3 ครั้ง ทุก 2 เดือน ตามคำแนะนำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินชดเชยค่าทำลายสัตว์จาก ธกส. (สกต.) หรือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของ ธกส. เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จะออกหนังสือรับรองการตาย/ใบผ่าซากให้เฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งให้ไปชันสูตรซากหรือได้ดำเนินการรักษาเท่านั้น อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม