25610531 4

นายสัตวแพทยย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณย์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมทางไกล(GIN Conference) มอบนโยบายการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวาระ แห่งชาติ อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อ่านรายละเอียด