25610604 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
เพื่อชี้แจงนโยบายในการทำงาน และขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมของกรมปศุสัตว์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

เนื่องจากมีการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ที่ลดลง จากปีก่อน จากนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายประจำแต่ให้เพิ่มงบลงทุน จึงขอให้แต่ละสำนัก/หน่วยงานพิจารณากิจกรรม/โครงการที่สำคัญมีความจำเป็นเท่านั้น   

ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561 โดยแผนงาน-โครงการประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 9 แผนงาน 1 รายการ 1 ผลผลิต 18 โครงการ และ 30 กิจกรรม ซึ่งกลุ่มงบประมาณ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงบบุคลากร กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) และกลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) โดยให้แต่ละหน่วยงานเร่งการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดทำระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูล Big Data ที่สามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ที่หน้าเวปไซต์ของกรมปศุสัตว์ ทุกหน่วยงานจะมีการอัฟเดตข้อมูลทุกวันจันทร์ ซึ่งทางกองแผนจะนำไปประมวลผลทุกวันอังคาร และเผยแพร่ต่อไป

ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์