25610615 5

14 มิย.61 - นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก / กอง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปตามเป้าหมาย สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน การใช้จ่าย และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงบทบาทภารกิจให้สามารถตอบสนองงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด