S 8131705314740

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงประเด็นข่าวที่มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 กรณีเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ โดยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล ระบุว่า กรมปศุสัตว์ไม่สามารถหาคำตอบได้กรณีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใญ่นำเข้าข้าวบาร์เลย์ 120,000 ตัน และแสดงกับศุลกากรว่าเป็นอาหาร(ฟู้ด) แต่แท้จริงเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวสาลีเพื่อทำอาหารสัตว์ นั้นว่า กรณีการนำเข้าข้าวบาร์เลย์สำหรับอาหารสัตว์(FEED BARLEY)ในปี 2561 มีการนำเข้าจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม รวม 125,380 ตัน ต้นทางจากประเทศออสเตรเลีย นำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านการตรวจสอบจากด่านกักกันสัตว์ชลบุรี และด่านตรวจพืชแหลมฉบัง ก่อนศุลกากรจะปล่อยสินค้าเข้าราชอาณาจักร โดยมีเอกสารหลักฐานการนำเข้าทั้ง 2 ครั้งระบุว่าใช้สำหรับอาหารสัตว์( FEED BARLEY) อย่างชัดเจน ทั้งเอกสารของกรมปศุสัตว์ และศุลกากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่นำเข้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวม 10 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษจากเชื้อราทุกตัวอย่าง นอกจานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ที่นำข้าวบาร์เลย์พบว่ามีการนำไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป ลิงค์วีดีโอแถลงข่าว


 ******************************************************
 ข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                            ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ