25610618 4

(วันที่ 18 มิถุนายน 2561)นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายวีชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้อำนวยการ สำนัก/กองเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด