25610622 1

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.)  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา และ วางแผนการดำเนินงานปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงทั่วประเทศ โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เป็นข้อง อาทิ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กองกฏหมาย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองสารวัตรและกักกัน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  หัวหน้ากลุ่มด่าน เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ปศุสัตว์เขต 7 อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม