S 8176129988591

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Demand-Supply กับปศุสัตว์ไทย 4.0” จัดโดยคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการค้า ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.15 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ได้รับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปศุสัตว์ไทยและการแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ไปจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งเป็นเวทีกลางของภาคปศุสัตว์ ในการแสดงความคิดเห็นและการจัดการที่ดี Demand-Supply เพื่อป้องกันราคาเนื้อสัตว์มิให้ตกต่ำและลดปัญหาการขาดทุนให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ของไทย สามารถเดินหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

S_8176129988591.jpg S_8176130070990.jpg S_8176130270243.jpg

S_8176130441557.jpg S_8176130536788.jpg