25610628 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ครั้งที่1/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด