25610629 1

วันนี้ (28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น.) นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการระหว่างกองแผนงาน /ส่วนยุทธศาสตร์/กลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของกรมปศุสัตว์ในด้านยุทธศาสตร์รายสินค้า ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ แนวทางการตลาดนำการผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด