25610629 2

วันที่ 28 มิ.ย.61นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมหารือการจัดทำ " คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการกักสัตว์ " เพื่อขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคภาคตะวันออก ภายใต้โครงการโคบาลบูรพา โดยมีผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน พร้อมเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สลก. กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด