25610703 1

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน ณ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในบริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) และตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด