25610704 2

วันนี้(วันพุธที่ 4 ก.ค.2561) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กำหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผอ.สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากบริษัทผู้นำเข้าวัคซีน เข้าร่วมประชุม ณ รร.มารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด