25610705 3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พร้อมคณะ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอบต) และตัวแทน กรมทหารราบ ร.1.51 ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไอร์บือแต อ.จะแนะ จ. นราธิวาส เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านรายละเอียด