25610705 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 (เชียงใหม่) โดยได้เร่งรัดดำเนินการโครงการฯ รับทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ อ่านรายละเอียด