25610706 2

6 กรกฎาคม 2561 นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี ปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนสปก. ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย อ่านรายละเอียด