25610709 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยมี นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม