25610711 3

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และคณะ ปศุสัตว์เขต9 ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วน ในพื้นที่เขต9 ประชุมติดตามงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและผลการดำเนินงานและโครงการอื่นๆ ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด