25610712 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำคัญและนโยบายเร่งด่วน แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด กำหนดแนวทาง มาตรการ การแก้ไขปัญหา ของการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการแบบ 4.0 โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และข้าราชการของสำนักงานฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 10 อ่านรายละเอียด