S 8251525262670

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ผอ.สพส. นายทวีสิษฐ์ บุญญาภิบาล หน.กพร. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สพส. สคบ. อยส. กสก. และ กพร. ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร. และนำเสนอผลงาน “ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย” เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 มื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร