37116633 233493564136877 4051824305405689856 nน.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เตรียมจัดงาน “โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561” เพื่อควบคุมควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2561

“สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2561 มีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 53 จังหวัด ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ที่มีการประกาศเขตโรค ระบาดสัตว์เพียง 27 จังหวัด มีส่งตัวอย่างทั้งหมด 6,908 ตัว พบผลบวก 1,140 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.50 พบสูงสุด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รองลงมา ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สงขลา และจังหวัดยโสธร ตามลำดับ อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าเฉลี่ยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ลดลงเหลือ 1.0 ครั้ง/วัน”
สำหรับผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการได้ 7.65 ล้านตัว จากเป้าหมาย 8.24 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 92.88 ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 6.29 หมื่นคน จากเป้าหมาย 1.75 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 360 ผลการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ดำเนินการได้ 2.66 แสนตัว จากเป้าหมาย 3 แสน ตัว คิดเป็นร้อยละ 88.6% 
น.สพ.สรวิศ กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา รักษาสถานภาพปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน 19 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด บึงกาฬ หนองบัวลาภู สกลนคร เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาสโดยมีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังไม่พบโรค ทั้งในคนและสัตว์เป็นเวลาย้อนหลังมากกว่า 2 จัดประชุมแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสัตว์เพื่อสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย
โดยมีวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขและสัมมนาเพื่อ เตรียมพร้อมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงบริษัทที่นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนกรกฎาคม 2561 
กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรค พิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2561 และโดยเน้นกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการผ่าตัดทาหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝึกอบรมและให้ความรู้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไป 
"ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-11 กรกฎาคม 2561 ผ่าตัดทำหมันได้ 11.6 หมื่นตัว และฉีดวัคซีนได้ 4.19 แสนตัว ร่วมต้อนรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เยี่ยมชมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี" 
โดยได้พาเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเพื่อศึกษาดูงาน โครงสร้างห้องปฏิบัติการทางไวรัสวิทยาและห้องพยาธิวิทยา ประสานความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)เพื่อสร้างต้นแบบ การควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แนวความคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีพื้นที่ต้นแบบคือ พื้นที่ เทศบาลทุ่งส่ง อาเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช