S 8271935699972

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขของโรงฆ่าสัตว์ชุมพร พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ผอ.กสส. นายอำพล ผอ.กผส. ผชช.กิตติ เจ้าหน้าที่ กสส. สพส. สกม. กผส. และ กค. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร