S 8272207194530

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เข้ารับคารวะและหารือร่วมกับ H.E. Mr.Peter Rider อุปทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในเรื่องสถานการณ์ที่พบการติดเชื้อ Mycoplasma bovis ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผอ.กรป. ผู้แทนจาก กสก. สคบ และ สทป. เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1/1 กรมปศุสัตว์


ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดจากโรค M.bovis ตามบัญชีขององค์การสุขภาพสัตว์โลก และกำลังดำเนินมาตรการกำจัดโรค จึงขอความร่วมมือกับทางกรมปศุสัตว์ในการพิจารณามาตรการเฝ้าระวัง และตรวจโรคก่อนการส่งออกของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศ ดำเนินต่อไปได้อย่างปกติ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ยินดีให้ความร่วมมือและได้มอบหมายให้ทาง กสก. ประสานงานเรื่องการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร