S 8277019016526

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตร และทรงดำนา (โดยรถปักดำ) ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และร่วมตามเสด็จฯ ขณะทรงรถปักดำ ในแปลงสาธิตการเกษตร พร้อมด้วย เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เลขาธิการคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมการข้าว หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนนักเรียนนายร้อย ร่วมรับเสด็จฯ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร