S 8280858280891

18 กรกฎาคมเวลา 08.00 น.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และน.สพ.ธีรยุทธ สุทธิจักร์ เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีวาระ ดังนี้


     1.ร่างสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติ เรื่องสถานการณ์ช้างป่าที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางเกษตรของประชาชน                                                                                 
     ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเริ่มมีจำนวนสัตว์ป่าที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอนุรักษ์และดูแลสัตว์ป่าเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า ดังนั้น เห็นควรให้มีการบริหารจัดการที่ดีในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มนุษย์และสัตว์ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข
      ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

S_8280858115091.jpg S_8280858151980.jpg S_8280858198623.jpg

S_8280858209426.jpg S_8280858241927.jpg S_8280858280891.jpg

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร