S 8281606627820

18 กรกฎาคม 2561 09.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กระบือ ครั้งที่ 1-1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร