S 8282900621124

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ น.สพ.ชุมพล บุญรอด ผอ.สพส. ผชช.บุญยัง สรวงท่าไม้ ผู้แทน สพส. สคบ. อยส. กสก. กสส. กผง. ปศข.1-9

 

ในที่ประชุมได้มีประเด็นหารือ อาทิเช่น
1. รายงานผลการดำเนินการฯ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ในกิจกรรมการผลักดันการส่งออก (PS Support) กิจกรรมการปลด PS และกิจกรรมสำรวจฟาร์มไก่ไข่ยืนกรงทั่วประเทศ
2. ชี้แจงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานบังคับฟาร์มไก่ไข่ การขึ้นทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่ การเคลื่อนย้ายไข่ไก่
3. ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการขอความร่วมมือปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน 78 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร