S 3981324

อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป์ และรองโฆษกกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล เข้าร่วมงานเสวนา “สัตว์-สิทธิและโอกาส” และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวบนเวที ในหัวข้อ “ปศุสัตว์ก้าวหน้า : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์” จัดโดย Thailand Animals Rights Alliance 31 องค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ20 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี และโฆษกกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ พร้อมเสนอนโยบายในงานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "สัตว์-สิทธิ และโอกาส" ณ  ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 5 หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กทม.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร