pic01

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หน่วยงาน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ถึงกรณีจากการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคบรูเซลลามีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 กรกฎาคม 2561 พบรายงานการเกิดโรค ในคนจำนวน 12 ครั้ง และมีผู้ป่วยจำนวน 12 ราย

 

ในจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี อุทัยธานี สกลนคร และราชบุรี โดยไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือ ทำงานในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ จากผลการสอบสวนโรคในปี 2560-2561 พบว่า ผู้ป่วยส่วน ใหญ่มีประวัติสัมผัสสัตว์ป่วย ดื่มนมดิบ นำรกแพะที่ออกลูกตายไปทำเป็นอาหาร มีประวัติทำคลอด สัตว์ รีดนม ฝังซากโดยไม่ป้องกันตนเอง และไม่ได้ใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ ข้อเท็จจริง “โรคบรูเซลลาเกิดจากเชื้อ Brucella spp. ก่อโรคในสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยสัตว์จะแสดงอาการแท้งระยะท้าย ข้ออักเสบ ชนิดเชื้อที่มักก่อให้เกิดปัญหาในคน คือ Brucella melitensis ซึ่งติดต่อได้จากแพะ แกะ โดยส่วนใหญ่แพะแกะจะแสดงอาการแท้งระยะท้ายเพียง 1-2 ครั้ง "

หลังจากนั้นอาจไม่พบแสดง อาการดังกล่าวของโรคอีก แต่สามารถทำให้ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคหรือดื่มนมโดยที่ไม่ผ่าน กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (pasteurization) ติดเชื้อดังกล่าวและแสดงอาการป่วยได้ ดังนั้น สัตว์ต้องได้รับการทดสอบโรคและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจึงจะทราบสภาวะของ โรคบรูเซลลา” น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า กรณีที่จะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในฟาร์ม สัตว์ที่จะนำเข้ามาต้องผ่านการทดสอบโรคและมี ผลเป็นลบ หรือนาสัตว์มาจากฟาร์มที่มีประวัติการทดสอบโรคเป็นลบ หรือเป็นฟาร์มที่ได้รับรอง ฟาร์มปลอดโรคจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว การดำเนินการ ในภาวะปกติ เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน กรมปศุสัตว์มีโครงการรณรงค์ทดสอบโรค บรูเซลลาประจำปี ตั้งแต่ปี 2550

จนกระทั่งในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการเร่งรัดสร้างฟาร์มปลอด โรคบรูเซลลาในแพะ เพื่อเร่งกาจัดโรคบรูเซลลาให้หมดจากประเทศไทย ปัจจุบันฟาร์มปลอดโรค บรูเซลลาในแพะแกะที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์จานวน 333 ฟาร์ม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมโครงการจัดทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง สัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของเชื้อโรคและ ป้องกันไม่ให้โรคระบาดเข้าสู่ฟาร์มได้

สำหรับกรณีการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โคนม แพะ แกะ ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาจากกรมปศุสัตว์ กรณีไม่ได้มาจากฟาร์ม ปลอดโรค ต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ก่อนเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีพบโรคในสัตว์หรือรายงานการเกิดโรคในคน "ยืนยันว่ากรมปศุสัตว์มีมาตรการควบคุมและกำจัดโรคบรูเซลลา เมื่อตรวจพบผลบวกทาง ห้องปฏิบัติการ สัตว์ที่ให้ผลเป็นบวกจะถูกทำลายโดยมีค่าชดเชย ส่วนสัตว์ร่วมฝูงจะถูกสั่งกักและทดสอบโรคทุกตัว ทุก 2 เดือน ติดต่อกัน 3 ครั้ง จากนั้นให้ทดสอบโรคอีก 6 เดือนถัดมา หากให้ผล ลบถือว่าโรคสงบ ทั้งนี้ สัตว์ร่วมฝูงห้ามเคลื่อนย้าย ยกเว้นกรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าเท่านั้น"

ส่วนกรณีพบผู้ป่วยด้วยโรคบรูเซลลา กรมปศุสัตว์ในพื้นที่จะประสานงานกับหน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อร่วมกันสอบสวนโรคและหาสาเหตุการเกิดโรค พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม สัตว์ที่สงสัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้มีส่วนได้เสียและ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสถานการณ์โรคและวิธีการป้องกัน ช่องทางการเผยแพร่เว็บไซต์สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์