25610723 2

วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561 เวลาประมาณ 09.30-14.30 น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ครั้งที่ 2/2561 จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยมีผู้แทนจาก สนง.ปศข สนง.ปศจ. สตส. สพส. สคบ. อยส. และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อหารือแนวทางหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม ในโครงการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ และ โครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามความมุ่งหมายโครงการฯ อ่านรายละเอียด