นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญด้านปศุสัตว์

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญด้านปศุสัตว์ โดยมี
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์  ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบนโยบาย และนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  ปัญหา อุปสรรค และนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ช่วยกันขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ไปข้างหน้า

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม