25610725 2

23 กรกฏาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของนายศุภชัย มิ่งขวัญ และได้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร 3 ราย คือ นายศุภชัย มิ่งขวัญ นายสาคร ดวงมะณีย์ และนางปนิดา บุบผามาลัย อ่านรายละเอียด