25610725 3

23 กรกฏาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมมอบนโยบาย และติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด