25610725 4

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “การจัดการความปลอดภัยนมโรงเรียนในขั้นตอนการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่ง” เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมคุณภาพดีอย่างทั่วถึง ทั้งยังเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด