25 07 61d 01

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ ระบบการผลิตไก่เนื้อ โดย นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำร่างมาตรฐานฯ เพื่อใช้เป็นหลักการ และคำแนะนำทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการผลิตไก่เนื้อ ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกรูปแบบการเลี้ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ระบบการผลิตปศุสัตว์ของไทย การระดมความคิดเห็นเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้มาตรฐานอยู่ในแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบ และประกาศเป็นมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ/ข่าว  ธงชัย  สาลี  สลก. 25 ก.ค. 61