25610726 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังกล่าว เป็นเครื่องประดับเกียรติที่องค์พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบ เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการส่วนรวม รวมทั้งเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน แสดงให้เห็นว่าท่านได้ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่ กระทำความดีความชอบ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวันนี้ พิธีพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด