S 8345753070125

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้แทน กรป. สพส. และ สกม. เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมติดตามความคืบหน้าด้านสารัตถะและพิธีการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร