S 8350597176557

18 กรกฎาคมเวลา 08.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และน.สพ.ธีรยุทธ สุทธิจักร์ เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีวาระ ดังนี้

  1. พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติยัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีเจตนาครอบครอง
  2. พิจารณาร่งเค้าโครงรายงานของคณะกรรมกาติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวงนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..)พ.ศ. ....
  3. พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ และคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 1ถึงวันอาทิตย์ที่ 2กันยายน 2561 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันประชาชนผู้รักสัตว์พบเห็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองบาดเจ็บแล้วนำสัตว์ดังกล่าวไปรักษาหรือกรณีบุคคลหรือมูลนิธิได้รับสัตว์มาโดยสุดวิสัย อันเป็นการครอบครองสัตว์ดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้สุจริตหรือมิได้เจตนาครอบครองสัตว์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร