S 8356976564690

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 10.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารกรอบอัตรากำลังบุคลากร(ภารกิจด้านผลิตสัตว์) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร