25610804 1

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค-กระบือ จาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 10 ตัว แบ่งเป็นโค 5 ตัว กระบือ 5 ตัว โดยโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะนำไปมอบให้เกษตรกรใช้งานตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป ณ อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม