25610804 3

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด "งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี" พร้อมด้วยนายกฤษฎา แก้วสองเมือง  ปลัดจังหวัดเพชรบุรี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 7 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์จังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ใช้เวลาเลี้ยงไม่นานก็สามารถให้ลูก และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีการตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรในหลายจังหวัด โดยสามารถผลิตและส่งแพะเนื้อ และน้ำนมแพะไปจำหน่ายในหลายพื้นที่ และบางส่วนส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแพะเนื้อ กรมปศุสัตว์ มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ ทั้งในด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด โดยเน้น "ตลาดนำการผลิต" ตลอดจนพัฒนาสู่รูปแบบการจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบปศุสัตว์เข้าสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการศึกษาพัฒนาการเลี้ยงของตนเอง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหา การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย การสาธิตและการแข่งขันทำอาหารเมนูแพะ คลินิกปศุสัตว์ การเสวนาเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการประกวดแพะ-แกะ ซึ่งปีนี้ทางคณะทำงานผู้จัดงานแพะแห่งชาติฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างยิ่ง พิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม