S 8415855785085

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินการของคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. บันทึกความเข้าใจ (Letter of Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มี 9 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการสัตว์ทหารบก ในกองทัพบก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยมีสมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย และสภากาชาดไทยร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในด้านบุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล การประสานงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่างเหตุการณ์ภัยพิบัติ และหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยองค์กร 7 เครือข่าย ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการสัตว์ทหารบก ในกองทัพบก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ตามขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ขับเคลื่อนงานให้เกิดระเบียบ และหาแนวทางการจัดการให้ความช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มมีการประชุมและร่างแผนงานการดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ภายในสิ้นปีนี้

ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร