S 8421107820939

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ร่วมเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ กทม.และพื้นที่รอยต่อ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมร่วมอภิปราย การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร